Monthly Archives

November 2017

ለኢ.ፈ.ዴ.ሪ የመንግስት ኮሙነኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት ኃላፊ ሚንስተር ነገሪ ሌንጮ የተሰጠው ግብረ-መልስና ኪስ

ለኢ.ፈ.ዴ.ሪ የመንግስት ኮሙነኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት ኃላፊ ሚንስተር ነገሪ ሌንጮ የተሰጠው ግብረ-መልስና ኪስ ጅግጅጋ(kaalinews.net) ነገሪሌንጮየሃገሪቱንብሄር ብሄረሰቦችንና ህዝቦችንበሙሉየምትወክልየፌዴራልሚኒስትርሲትሆን እንዲሁም በኢ.ፈ.ዴ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ፊት ለፊት የተሰጠህን ሰልጠንና ሃላፊነት ከሀሰተኝነትና ከሲሜታዊነት ገለልተኛ በሆነ መንገድ እንደሚትሰራ…